หน่วยการเงิน

 

ขั้นตอนการโอนเงินค่าสอนอาจารย์เกิน 10 หน่วยกิต
เอกสารประกอบการโอน

เอกสารแนบ .DOC .PDF
1 ขออนุมัติหลักการการเบิกเงินค่าสอน ขออนุมัติหลักการการเบิกเงินค่าสอน
2 ตารางสอน ตารางสอน
3 แบบใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษ แบบใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษ
4 หลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ หลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ
5 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสอน ขออนุมัติเบิกเงินค่าสอน
6 ขอให้โอนเงินค่าสอนเข้าบัญชีธนาคาร ขอให้โอนเงินค่าสอนเข้าบัญชีธนาคาร
7(1) สรุปรายละเอียดบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สรุปรายละเอียดบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา
7(2) สรุปรายละเอียดบัญชีธนาคารทหารไทย สรุปรายละเอียดบัญชีธนาคารทหารไทย

 

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทดรองจ่ายประจำหน่วยงาน

1. ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินทดรองจ่ายหน่วยงาน

2. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน-ทดรองจ่าย

3. ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ

4. ขออนุมัติเบิกชดเชย

5.ขออนุมัติถอนเงิน

Comments are closed.