Page 1
Standard

หน่วยประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง

 • การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ด้วยเกณฑ์ สกอ.,  มก. และ EdPEx
 • การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
 • การบริหารความเสี่ยงระดับคณะ
 • ข้อมูล QS Rainking
 • ข้อมูลพื้นฐานของคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
  • ผลการปฏิบัติงานของคณบดี
  • ผลการบริหารงานของรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการสถาบัน หัวหน้าศูนย์ ประธานโครงการ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ หัวหน้างาน

แบบฟอร์มและคู่มือด้านการประกันคุณภาพ ดูรายละเอียดได้ที่ : เว็บไซต์งานประกันคุณภาพ 

Standard

หน่วยนโยบายและแผน

Standard

หน่วยการเงิน

 

ขั้นตอนการโอนเงินค่าสอนอาจารย์เกิน 10 หน่วยกิต
เอกสารประกอบการโอน

เอกสารแนบ .DOC .PDF
1 ขออนุมัติหลักการการเบิกเงินค่าสอน ขออนุมัติหลักการการเบิกเงินค่าสอน
2 ตารางสอน ตารางสอน
3 แบบใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษ แบบใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษ
4 หลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ หลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ
5 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสอน ขออนุมัติเบิกเงินค่าสอน
6 ขอให้โอนเงินค่าสอนเข้าบัญชีธนาคาร ขอให้โอนเงินค่าสอนเข้าบัญชีธนาคาร
7(1) สรุปรายละเอียดบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สรุปรายละเอียดบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา
7(2) สรุปรายละเอียดบัญชีธนาคารทหารไทย สรุปรายละเอียดบัญชีธนาคารทหารไทย

 

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทดรองจ่ายประจำหน่วยงาน

1. ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินทดรองจ่ายหน่วยงาน

2. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน-ทดรองจ่าย

3. ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ

4. ขออนุมัติเบิกชดเชย

5.ขออนุมัติถอนเงิน

Standard

หน่วยกิจการนิสิต

Standard

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

โครงการประกวดการเรียบเรียงตำราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 • โครงการประกวดการเรียบเรียงตำราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

โครงการประกวดวีดิทัศน์สื่อการสอนอิเลกทรอนิกส์ทางด้านวิศวกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 • โครงการประกวดวีดิทัศน์สื่อการสอนอิเลกทรอนิกส์ทางด้านวิศวกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอใช้ห้องในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
Standard

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

Standard

หน่วยสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

1. ทุนอุดหนุนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (สำหรับอาจารย์และนักวิจัย)

2. ทุนอุดหนุนการวิจัย (สำหรับอาจารย์ และนักวิจัย)

3. ทุนอุดหนุนการวิจัยสนับสนุนนิสิตไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศ (สำหรับนิสิต)

 • หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗
 • ใบสมัครทุนสนับสนุนนิสิตไปทำวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือ โครงงานวิศวกรรม  ณ  ต่างประเทศ
 • คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนนิสิตไปทำวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือ โครงงานวิศวกรรม ณ ต่างประเทศ

4. ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก

5. ทุนวิจัยระดับปริญญาเอก

6. ทุนวิจัยระดับปริญญาโท

7. ทุนโครงงานนวัตกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

8. ทุนผู้ช่วยพัฒนานวัตกรรมระดับปริญญาโท สำหรับบัณฑิตศึกษา
9. งานทรัพย์สินทางปัญญา ระเบียบ และประกาศ เกี่ยวกับงานทรัพย์สินทางปัญญา
การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

การขอจดแจ้งลิขสิทธิ์

การขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

10.งานพัฒนาธุรกิจ
11.ระบบสนับสนุนการทำงานของหน่วยสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
Standard

หน่วยการเจ้าหน้าที่

กฎ/ระเบียบ / ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

แบบฟอร์มใบสมัครสอบแข่งขัน

 

แบบฟอร์มใบลา

 

การขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

    1. แบบเสนอขอประเมินผลการสอน

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

 

      2. แบบฟอร์มการขอรับพิจารณาการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์

ตำแหน่งศาสตราจารย์

 

แบบฟอร์มการขอทุนพัฒนาอาจารย์ไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ

 

แบบฟอร์มการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ประชุม นำเสนอผลงาน และศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ

ขออนุมัติ   

รายงานตัวกลับ และส่งรายงาน

 

แบบฟอร์มการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานวิจัย และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

ขออนุมัติ   

ก่อนออกเดินทาง

รายงานตัวกลับ และส่งรายงาน

แบบฟอร์มการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ฝึกอบรม ประชุม เสนอผลงาน สัมมนา  ศึกษาดูงานในประเทศ
ขออนุมัติ   

ส่งรายงาน

ทุนไปศึกษาต่อ
แบบฟอร์มการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 
ระเบียบ
แบบฟอร์ม

การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอก new

แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรอง
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว
การเขียนภาระงานและตัวชี้วัดความสำเร็จของงานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการรายบุคคล

แบบฟอร์มการเขียนภาระงานและตัวชี้วัดความสำเร็จของงานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการรายบุคคล