หน่วยประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง

  • การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ด้วยเกณฑ์ สกอ.,  มก. และ EdPEx
  • การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
  • การบริหารความเสี่ยงระดับคณะ
  • ข้อมูล QS Rainking
  • ข้อมูลพื้นฐานของคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
    • ผลการปฏิบัติงานของคณบดี
    • ผลการบริหารงานของรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการสถาบัน หัวหน้าศูนย์ ประธานโครงการ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ หัวหน้างาน

แบบฟอร์มและคู่มือด้านการประกันคุณภาพ ดูรายละเอียดได้ที่ : เว็บไซต์งานประกันคุณภาพ 

Comments are closed.