หน่วยสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

1. ทุนอุดหนุนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (สำหรับอาจารย์และนักวิจัย)

2. ทุนอุดหนุนการวิจัย (สำหรับอาจารย์ และนักวิจัย)

3. ทุนอุดหนุนการวิจัยสนับสนุนนิสิตไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศ (สำหรับนิสิต)

  • หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗
  • ใบสมัครทุนสนับสนุนนิสิตไปทำวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือ โครงงานวิศวกรรม  ณ  ต่างประเทศ
  • คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนนิสิตไปทำวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือ โครงงานวิศวกรรม ณ ต่างประเทศ

4. ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก

5. ทุนวิจัยระดับปริญญาเอก

6. ทุนวิจัยระดับปริญญาโท

7. ทุนโครงงานนวัตกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

8. ทุนผู้ช่วยพัฒนานวัตกรรมระดับปริญญาโท สำหรับบัณฑิตศึกษา
9. งานทรัพย์สินทางปัญญา ระเบียบ และประกาศ เกี่ยวกับงานทรัพย์สินทางปัญญา
การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

การขอจดแจ้งลิขสิทธิ์

การขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

10.งานพัฒนาธุรกิจ
11.ระบบสนับสนุนการทำงานของหน่วยสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
Comments are closed.