Page 1
Standard

หน่วยการเจ้าหน้าที่

กฎ/ระเบียบ / ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

แบบฟอร์มใบสมัครสอบแข่งขัน

 

แบบฟอร์มใบลา

 

การขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

    1. แบบเสนอขอประเมินผลการสอน

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

 

      2. แบบฟอร์มการขอรับพิจารณาการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์

ตำแหน่งศาสตราจารย์

 

แบบฟอร์มการขอทุนพัฒนาอาจารย์ไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ

 

แบบฟอร์มการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ประชุม นำเสนอผลงาน และศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ

ขออนุมัติ   

รายงานตัวกลับ และส่งรายงาน

 

แบบฟอร์มการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานวิจัย และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

ขออนุมัติ   

ก่อนออกเดินทาง

รายงานตัวกลับ และส่งรายงาน

แบบฟอร์มการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ฝึกอบรม ประชุม เสนอผลงาน สัมมนา  ศึกษาดูงานในประเทศ
ขออนุมัติ   

ส่งรายงาน

ทุนไปศึกษาต่อ
แบบฟอร์มการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 
ระเบียบ
แบบฟอร์ม

การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอก new

แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรอง
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว
การเขียนภาระงานและตัวชี้วัดความสำเร็จของงานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการรายบุคคล

แบบฟอร์มการเขียนภาระงานและตัวชี้วัดความสำเร็จของงานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการรายบุคคล

Standard

หน่วยสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์

คำสั่ง – ประกาศ – ระเบียบ – ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มต่าง ๆ